فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 1398

فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 1398

فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 1398

فهرست بها رشته های مختلف هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با قیمت های بروز شده، منتشر می شود. بسیاری از مهندسین جهت تنظیم صورت وضعیت ها و غیره، نیاز به نسخه اکسل این فهرست بها دارند. اکنون فایل اکسل فهرست بهای رشته تاسیسات برقی 1398 را برای شما تهیه نموده ایم.


خرید آنلاین